Reglament:

Podran ser socis/es les persones majors de 18 anys i que estiguin al corrent de pagament de la quota anual de soci.

A més, s’haurà de complir almenys un dels següents requisits:

 • Ser nascut o viure a Matadepera.
 • Ser pare, mare, tutor/a o familiar d’un jugador/a del Club..
 • Ser exjugador/a del Club.
 • Ser empleat/da, monitor/a o col·laborador/a que desenvolupi tasques en el dia a dia del Club.

 

Segons l’Article 6 dels Estatuts del Club:

 1. Són socis o sòcies de ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones físiques majors de 18 anys que han sol·licitat l’admissió a la junta directiva i han estat acceptades per aquesta.
 2. L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà en:
  1. sol·licitud d’admissió de la persona interessada, presentada mitjançant escrit a la junta directiva, en la qual hauran de fer constar les seves dades personals.
  2. acord d’admissió o no de la junta directiva respecte del peticionari en la primera reunió que realitzi amb posterioritat a la sol·licitud.

Quota:

L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà en:

 1. Sol·licitud d’admissió de la persona interessada, presentada mitjançant escrit a la junta directiva mitjançant el formulari web, en la qual hauran de fer constar les seves dades personals.
 2. La Junta Directiva haurà d’acceptar, o no respecte del peticionari en la següent reunió de Junta Directiva que realitzi amb posterioritat a la sol·licitud.

S’estableix una quota de 50€/any que es farà efectiva a començament de temporada i en efectiu a la Secretaria del Club.

 

Socis/es de ple dret:

a) Participar amb veu i vot a l’assemblea general.
b) Ser elector/a i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat, d’acord amb aquests estatuts.
c) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.
d) Impugnar els acords de l’assemblea general i de la junta directiva i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern.
e) Les persones associades tenen el dret d’ésser informades de la marxa de l’associació i, en particular, el dret de:

 • Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l’associació.
 • Ésser informades per la junta directiva, un cop convocada l’assemblea i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació verbal durant la reunió.
 • Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern.

Sol·licitut per ser soci/a de ple dret

Benvingut/da a l’ATHLETIC MATADEPERENC! Aquí pots fer la teva de sol·licitud d’inscripció per a ser soci/a del nostre Club!
Open chat
Vols jugar a l'Athletic Matadeperenc?
Hola 😄, quan puc venir a entrenar amb l'ATM?